• parnu2
  • parnu4
  • parnu5
  • parnu3
  • parnu7
  • parnu1
  • parnu6

logo

logo3

logo2 logo4

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata Pärnu maakonnaga piirneval merealal mereruumi kasutus, mis tasakaalustatult arvestab merel esinevaid erinevaid huvisid ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Maakonnaplaneering koostatakse vastavuses planeerimisseaduses sätestatud nõuetega.

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH) tulemusena selguvad Pärnu maakonna mereala ruumilise arengu põhimõtted ja mereala kasutustingimused, planeeringu elluviimise võimalused ja selleks vajalikud tegevused.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamist rahastatakse Eesti – Läti programmist 2007-2013 (vt täiendavalt alajaotust lisainfo).

Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine

.

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine toimub ajavahemikul 13.05-27.05.2013. Avalikud arutelud toimuvad 5. juunil 2013 algusega kell 10.00 Häädemeeste Seltsimajas (Suurküla 4, Häädemeeste) ning kell 14.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu), 6. juunil 2013 Kihnu Rahvamajas algusega kell 11.00 ning 7. juunil 2013 algusega kell 9.00 Audru Muusemis (Pärna allee 14, Audru) ja kell 13.00 Tõstamaa Rahvamajas (Varbla mnt 3, Tõstamaa)

pdfPärnu mereplaneeringu lähteseisukohad

pdfTugiplaan

pdfTugiplaan/huvigruppide huvide koondkaart

 pdfKSH programm 25.04.2013