• parnu6
  • parnu1
  • parnu2
  • parnu7
  • parnu4
  • parnu3
  • parnu5

logo

logo3

logo2 logo4

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata Pärnu maakonnaga piirneval merealal mereruumi kasutus, mis tasakaalustatult arvestab merel esinevaid erinevaid huvisid ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Maakonnaplaneering koostatakse vastavuses planeerimisseaduses sätestatud nõuetega.

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH) tulemusena selguvad Pärnu maakonna mereala ruumilise arengu põhimõtted ja mereala kasutustingimused, planeeringu elluviimise võimalused ja selleks vajalikud tegevused.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamist rahastatakse Eesti – Läti programmist 2007-2013 (vt täiendavalt alajaotust lisainfo).

Planeeringu järelvalve Rahandusministeeriumis ja KSH aruande heakskiitmine

.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimus 05.10-23.11.2015. Avalik arutelu toimus 10.12.2015 Pärnu Keskraamatukogus. Avaliku väljapaneku käigus esitas planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid seitse isikut, arutelul viie osas kokkulepet ei saavutatud. Vastuväited puudutasid eelkõige planeeringus sätestatud tuuleenergeetika võimaliku arenduspiirkonna paiknemist ning tuulikuparkide arendamiseks sätestatud tingimusi.

Keskkonnaministeerium kiitis KSH aruande heaks  03.05.2016. Pärnu Maavalitsus edastas 06.05.2016 planeeringu koos lahendamata vastuväidetega planeeringujärelevalveks Rahandusministeeriumile.